Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń z kompetencji kluczowych ICT dla 40 Uczestników Projektu „Szansa na zmiany” (Projekt nr RPLU.11.01.00-06-0030/20), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne,  Działanie 11.1 Aktywne włączenie, realizowanych na terenie województwa lubelskiego w Podregionie Bialskim tj. Biała Podlaska i powiaty: bialski, parczewski, radzyński, włodawski.

Załączniki do zapytania:
1.Zapytanie ofertowe na szkolenie ICT
2.Załączniki do zapytania na szkolenie ICT