Informujemy, że dnia 28-07-2014 r. zakończona została rekrutacja do projektu.
Obecnie przyjmujemy zapisy tylko na listę rezerwową.


Od dnia 02 czerwca 2014 do 31 grudnia 2015 r. Fundacja Fuga Mundi we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie i Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie oraz Spółdzielnią Socjalną „Koziołek” z Lublina realizuje Projekt pn. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy  w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2014 r.”,  współfinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


W 2014 roku Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu cyklu działań edukacyjno-szkoleniowych dla 10 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które będą skierowane przez MOPR w Lublinie, w ramach kontraktów socjalnych.

W ramach Klubu Integracji Społecznej zakwalifikowani do Projektu uczestnicy wezmą udział  w zajęciach z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, ukierunkowanych na przyszłą aktywność zawodową. W 2015 roku w ramach Projektu zaplanowano do realizacji jedną z form zatrudnienia wspieranego i/lub udzielenia pomocy w uzyskaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy i/lub w podjęciu własnej działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielni socjalnej.

Adresaci Projektu.
Osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie Miasta Lublin, bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które w 2014 roku zostaną skierowane przez MOPR w Lublinie do udziału w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej, w ramach kontraktów socjalnych. W pierwszej kolejności do Projektu kwalifikowane będą osoby niepełnosprawne w wieku do 25 lat oraz w wieku 50+, w szczególności znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Cele Projektu.
Głównym celem Projektu jest zwiększenie samodzielności i niezależności oraz poprawa kondycji psychofizycznej 10 osób niepełnosprawnych ułatwiających podjęcie aktywności zawodowej oraz umożliwiającej im samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie z wykorzystaniem ich indywidualnego potencjału.

GŁÓWNE DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU.
I. Organizacja i przeprowadzenie grupowych zajęć z zakresu reintegracji społecznej, w tym:
a)    przeprowadzenie indywidualnej diagnozy osobowościowej uczestników (10osóbx4godz.)
b)    grupowe zajęcia psycho-edukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej  (5spotkań10osóbx6godz.)
c)    zajęcia samopomocowej grupy wsparcia (5spotkańx10osóbx6godzin)
d)    indywidualne zajęcia z zakresu instrumentów aktywizacji zdrowotnej  (ćwiczenia, zabiegi usprawniające psychoruchowo - 10osóbxśrednio10godz.),
e)    alternatywne formy spędzania wolnego czasu - wycieczki, wyjścia do instytucji kultury, sportu, itp.
II. Organizacja i przeprowadzenie grupowych zajęć z zakresu reintegracji zawodowej, w tym:
a)    poradnictwo indywidualne – badanie preferencji i zainteresowań zawodowych (10osóbx2godz.)
b)    doradztwo zawodowe- opracowanie IPD dla każdego uczestnika (10osób x3godz.)
c)    grupowe  zajęcia "ABC Przedsiębiorczości" (10osóbx5spotkańx6godz.)
d)    grupowe zajęcia teoretyczne  w grupie ogólnobudowlanej (5osóbx5spotkańx6godz.)
e)    grupowe zajęcia teoretyczne  w grupie gospodarczo-porządkowej (5osóbx5spotkańx6godz.)
f)    grupowe zajęcia praktyczne  w grupie ogólnobudowlanej (5osóbx20spotkańx6godz.)
g)    zajęcia praktyczne  w grupie gospodarczo-porządkowej (5osóbx20spotkańx6godz.)
h)    realizacja jednej z form zatrudnienia wspieranego lub zatrudnienie na otwartym rynku pracy lub  podjęcie własnej działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielni socjalnej.

Informujemy, że rekrutacja uczestników do Projektu planowana jest do dnia 31 lipca 2014 r. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy po szczegółowe informacje do biura Fundacji Fuga Mundi przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze, w godz. 10:00-14:00, tel. 81 534-26-01 lub do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Filii/ Sekcji MOPR w Lublinie.

Informacje dodatkowe
Główne zasady uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej (KIS) określa ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003 Nr 122 poz. 1143). Art. 1, ust. 2, określa adresatów ustawy i mówi, że: Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do:
1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej,
2) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego
w zakładzie opieki zdrowotnej,
4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej,
7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową
nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i
rodzinnym.

Jednocześnie art. 1, ust. 3 mówi, że przepisów ustawy nie stosuje się do osób wymienionych w ust. 2, które mają prawo do:
1) zasiłku dla bezrobotnych;
2) zasiłku przedemerytalnego;
3) świadczenia przedemerytalnego;
4) (uchylony);
5) renty strukturalnej;
6) renty z tytułu niezdolności do pracy;
7) emerytury;
8) nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE POBIERAJĄCE RENTĘ SOCJALNĄ, ZASIŁEK STAŁY LUB OKRESOWY.

Zadania określone w ustawie realizowane są poprzez zatrudnienie socjalne, przez co należy rozumieć zapewnianie osobom, o których mowa w ust. 2, możliwości uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centra Integracji Społecznej, kluby integracji społecznej i zatrudnienia wspieranego, o którym mowa w art. 2 pkt 8 cyt. ustawy. Ustawa mówi, że w ramach Klubu Integracji Społecznej można organizować w szczególności:
1) działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej;
2) prace społecznie użyteczne;
3) roboty publiczne;
4) poradnictwo prawne;
5) działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych;
6) staże, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uczestnictwo w Klubach Integracji Społecznej jest dobrowolne, a warunkiem uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.
Okres uczestnictwa w Kubie Integracji Społecznej jest ustalany indywidualnie z każdym z uczestników. Zakończenie uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej może zostać potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez podmiot prowadzący Klub Integracji Społecznej, nie później jednak niż 2 miesiące od daty zakończenia zajęć.