Informujemy, że w okresie od 11 marca do 10 grudnia 2016 r. będziemy realizowali projekt "Umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym", w ramach  "Programu Działań Na Rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Miasta Lublin w latach 2016-2020".

Grupę adresatów zadania stanowią osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie Miasta Lublin. W pierwszej kolejności do zadania kwalifikowane będą osoby niepełnosprawne nieaktywne zawodowo.

Grupę adresatów zadania stanowią osoby niepełnosprawne, które spełniają łącznie nw. wymagania stawiane kandydatom:
• mają ukończone 18 lat,
•  nie posiadają przeciwwskazań do wykonania zajęć praktycznych,
•  mają  ukończoną co najmniej szkołę podstawową,
•  posiadają  ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
•  zamieszkują na terenie Miasta Lublina.

Projekt będzie polegał na aktywizacji społeczno-zawodowej oraz na umożliwieniu zdobycia wiedzy i niezbędnego doświadczenia zawodowego ukierunkowanego na przyszłą aktywność uczestników. Projekt przewiduje organizację i przeprowadzenie cyklu edukacyjno-szkoleniowego, dla 10 niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin. Na etapie rekrutacji uczestników zdiagnozowanych zostanie co najmniej 12 kandydatów, z których 10-ciu zostanie przyjętych do zadania po przeprowadzeniu indywidualnej diagnozy osobowościowej przez psychologa oraz zbadaniu preferencji i zainteresowań zawodowych przez doradcę zawodowego.  Na podstawie opinii psychologa i doradcy zawodowego uczestnicy zostaną podzieleni na dwie 5-cio osobowe grupy i skierowani do udziału w grupowych zajęciach teoretycznych oraz treningu pracy/ praktyki zawodowej z zakresu zgodnego z ich indywidualnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i możliwościami.

Zapisy do projektu prowadzone są w siedzibie Fundacji Fuga Mundi przy ul. Hutniczej 20B w dni robocze, w godz. 10:00-16:00. Informacje także pod numerem telefonu: 81 534-26-01.

Obecnie ze względu na brak miejsc, zapisy przyjmowane są na listę rezerwową.