Informujemy, że od 01 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. realizujemy trzeci etap projektu pn. "Akademia Niezależnego Życia", współfinansowanego ze środków PFRON, w ramach 13-tego konkursu. Jego głównym celem jest zwiększenie samodzielności i niezależności oraz poprawa kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

 

W ramach projektu Uczestnikom oferujemy bezpłatne:

 • konsultacje lekarskie,
 • ćwiczenia usprawniające psychoruchowo i zabiegi rehabilitacyjne,
 • poradnictwo prawne i psychologiczne oraz doradztwo zawodowe,
 • grupowe warsztaty aktywizacji społecznej w formie stacjonarnej i wyjazdowej,
 • kursy zawodowe.


Główne kryteria uczestnictwa w projekcie:

 • wiek aktywności zawodowej (mężczyźni w wieku 18-64 lat oraz kobiety w wieku 18-59 lat),
 • zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego,
 • aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
 • status bezrobotnego i/lub nieaktywnego zawodowo, i lub poszukującego pracy nie pozostającego w zatrudnieniu,
 • nieuczestniczenie równocześnie w WTZ, ŚDS, ZAZ,
 • nieuczestniczenie równocześnie w ramach innych realizowanych projektów dofinansowanych ze środków PFRON, jeżeli cele realizacji form wsparcia w poszczególnych projektach pokrywają się,
 • odpowiedni poziom gotowości psychofizycznej do realizacji działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia oraz zwiększenia samodzielności i niezależności społecznej i zawodowej,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku dla potrzeb projektu,
 • podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 • inne określone w Regulaminie projektu.

 
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy po szczegółowe informacje do biura Fundacji Fuga Mundi przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze, w godz. 09:00-17:00 lub kontakt telefoniczny - tel. 81 534-26-01 lub na www.ffm.pl

Akademia Niezależnego Życia - rekrutacja

stopka anż 15.jpg