Fundacja Fuga Mundi realizuje Projekt pn. „Kiedy Twoje Ręce są Również Moimi”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 2/2016 - Kurs na samodzielność, Kierunek pomocy 2 - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiągnięcie większej samodzielności oraz niezależności w codziennym funkcjonowaniu.

Celem projektu jest także pomoc w zwiększeniu aktywności społecznej osób niepełnosprawnych poprzez świadczenie usług asystenckich i wspierających ich w czynnościach, których bez pomocy innych nie są w stanie wykonać samodzielnie.

Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 marca 2019 r. a jego adresatami jest 74 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zamieszkujący na terenie woj. lubelskiego. W I okresie jego realizacji od 01 stycznia 2017 do 31 marca 2018 r. do projektu zakwalifikowanych zostanie 34 osoby spełniające kryteria udziału w projekcie. Wartość projektu wynosi: 359.810,50 PLN, wkład prywatny finansowy Fundacji wynosi: 18.000,00 PLN, a kwota w wysokości 341.810,50 PLN, jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 2/2016 - Kurs na samodzielność, Kierunek pomocy 2 - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych.

Formalnym warunkiem ubiegania się o możliwość przyjęcia do projektu jest:

  1. posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
  2. zamieszkiwanie na terenie woj. lubelskiego
  3. nieuczestniczenie równocześnie w ramach innych realizowanych projektów dofinansowanych ze środków PFRON, jeżeli cele realizacji form wsparcia w poszczególnych projektach pokrywają się,
  4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku dla potrzeb projektu,
  5. podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie,
  6. inne określone w Regulaminie projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy osobiście do biura Fundacji Fuga Mundi zlokalizowanego przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze lub dzwoniąc pod nr tel. 81 534-26-01 w godz. 10.00-15.00, w celu uzyskania szczegółowych informacji i/lub wypełnienia stosownej dokumentacji.

Obecnie ze względu na brak miejsc w I edycji, zapisy przyjmowane są do kolejnej edycji projektu planowanej na okres 01 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 r.