Fundacja Fuga Mundi dn. 01-04-2022 r. rozpoczęła realizację Projektu pn. "Akademia Niezależnego Życia III", którego celem jest zwiększenie samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich rozwoju osobistego, społecznego, zawodowego, psychofizycznego oraz umożliwienie im aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Adresatami Projektu jest 40 osób niepełnosprawnych.  Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (do 10% z lekkim stopniu) zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego.

Projekt realizowany jest w terminie: 01.04.2022 r. - 31.03.2025 r.,  w tym:

-  I okres 01-04-2022 do 31-03-2023 r.,

- II okres 01-04-2023 do 31-03-2024 r.,

- III okres 01-04-2024 do 31-03-2025 r.,

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Formalnym warunkiem ubiegania się o możliwość przyjęcia do projektu jest:

-  Posiadanie aktualnego orzeczenia o znacznym i/ lub umiarkowanym i/ lub lekkim (do 10% BO) stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

-  Zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego.

-  Nieuczestniczenie równocześnie w innych projektach dofinansowanych ze środków PFRON, jeżeli cele realizacji form wsparcia w poszczególnych projektach pokrywają się.

- Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku dla potrzeb związanych z realizacją Projektu, w tym związanych z rekrutacją oraz sprawozdawczością przekazywanych do PFRON, zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

-  Złożenie kompletu podpisanych i wypełnionych wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

-  Po zakwalifikowaniu - podpisanie deklaracji Uczestnictwa w Projekcie.

W RAMACH PROJEKTU JEGO UCZESTNIKOM OFERUJEMY BEZPŁATNE:

  • ćwiczenia usprawniające psychoruchowo i zabiegi rehabilitacyjne,
  • doradztwo zawodowe
  • poradnictwo prawne i psychologiczne,
  • warsztaty aktywizacji społecznej (stacjonarne i wyjazdowe),
  • zajęcia w ramach samopomocowej grupy wsparcia,
  • warsztaty nabywania praktycznych umiejętności zawodowych (informatyczne, kulinarne, gospodarczo-porządkowe, brukarskie, budowlane i inne wg potrzeb).

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE – I okres

  • kwiecień 2022 –czerwiec 2022 - Rekrutacja Beneficjentów ostatecznych do projektu
  • kwiecień 2022 – marzec 2023 - Organizacja i przeprowadzenie. indywidualnych zajęć wspierających rozwój osobisty (ćwiczenia usprawniające ruchowo, poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe)
  • kwiecień 2022 – marzec 2023 - Organizacja i przeprowadzenie. grupowych warsztatów aktywizacji społecznej w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz zajęć samopomocowej grupy wsparcia
  • maj 2022 – marzec 2023 - Organizacja i przeprowadzenie warsztatów nabywania praktycznych umiejętności zawodowych

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” z dnia 07-11-2021 r. Kierunek pomocy 2 - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy osobiście do biura Fundacji Fuga Mundi zlokalizowanego przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze lub dzwoniąc pod nr tel. 81 534-26-01 w godz. 10.00-15.00, w celu uzyskania szczegółowych informacji i/lub wypełnienia stosownej dokumentacji.

Obecnie ze względu na brak miejsc zapisy przyjmowane są wyłącznie na listę rezerwową

 

AKTUALNOŚCI - REALIZOWANE WSPARCIE:

DZIAŁANIA – 2 KW. 2022

DZIAŁANIA – 3 KW. 2022

DZIAŁANIA – 4 KW. 2022