„Wspieranie działań z zakresu integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych" realizowanego w ramach „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2005-2010" w ramach projektu systemowego „Aktywizacja – szansą na lepszą przyszłość"

Okres realizacji: czerwiec - grudzień 2010 r.

Źródło finansowania: EFS POKL, Działanie 7.1

Cel: udzielenie wsparcia 127 osobom niepełnosprawnym będących mieszkańcami powiatu łukowskiego: bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zapewnienie im warunków do integracji społecznej i zawodowej za pomocą co najmniej 3 instrumentów aktywnej integracji.

Rezultaty:

- zwiększono samodzielność życiową osób niepełnosprawnych ułatwiając im wejście na rynek pracy oraz integrację ze społeczeństwem,

- podniesiono kluczowe kompetencje osobom niepełnosprawnym o charakterze zawodowym, umożliwiając im aktywizację zawodową,

- nastąpił wzrost świadomości prawnej osób niepełnosprawnych,

- nastąpiła poprawa kondycji zdrowotnej uczestników osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie 14-dniowych, wyjazdowych turnusów rehabilitacyjnych lub 7-dniowych warsztatów rehabilitacyjno-szkoleniowych obejmujących program leczniczo-rehabilitacyjny, program integracyjno-rekreacyjno-sportowy oraz zajęcia szkoleniowo-warsztatowe, a także poprzez dodatkowe formy wsparcia takie jak: kursy komputerowe, kurs fotografii i wideofilmowania, ABC przedsiębiorczości oraz impreza integracyjna kończąca zadanie.