pobierz statut Fundacji Fuga Mundi w formacie .pdf

 

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.
Fundacja nosi nazwę Fundacja Fuga Mundi, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 15 listopada 1995 roku w Kancelarii Notarialnej Brygidy Nizio w Lublinie przy ul. Chopina 8, Repertorium A NR 7142/95,
z woli następujących fundatorów:
1. Marek Piasecki
2. Marek Stępniak
i działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach (Dz. U. Nr 21/84, poz. 97 z późniejszymi zmianami).

§ 2.
Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony.

§ 3.
Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 4.
Siedziba Fundacji znajduje się w mieście Lublinie, gdzie mieści się Zarząd Fundacji.

§ 5.
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może ponadto zawierać znak Fundacji.

§ 6.
Ze względu na cele nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

ROZDZIAŁ II.
CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁANIA.

§ 7.
Celem Fundacji jest wyrównywanie szans osobom niepełnosprawnym i osobom należącym do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom poprzez prowadzenie kompleksowej rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi.

§ 8.
Cele wymienione w § 7 Fundacja może realizować poprzez:

 1. organizowanie, finansowanie i prowadzenie obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich rodzin;
 2. promowanie rodziny oraz zagadnień związanych z prokreacją wśród osób niepełnosprawnych, pomoc w leczeniu i finansowaniu kosztów leczenia bezpłodności u niepełnosprawnych osób, organizowanie spotkań matek niepełnosprawnych w celu dzielenia się doświadczeniami macierzyństwa, organizowanie odczytów na temat prokreacji z udziałem specjalistów z tego zakresu;
 3. pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb socjalno - bytowych, organizowanie zbiórek żywności, odzieży, węgla oraz pomoc finansowa w uiszczaniu opłat czynszowych za mieszkania znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 4. pomoc w leczeniu, zaopatrzenie w leki oraz inny sprzęt rehabilitacyjno - leczniczy, organizowanie zbiórek leków i sprzętu rehabilitacyjno - leczniczego;
 5. organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób niepełnosprawnych, osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz  ich rodzin, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, pomoc w zaakceptowaniu faktu niepełnosprawności;
 6. organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia, uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnianie publikacji, ulotek informacyjnych wydawanych przez instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie ze społecznością lokalną, organizowanie seminariów, szkoleń, działalności wydawniczej oraz współpraca ze środkami masowego przekazu, z władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi;
 8. doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przekazywanie informacji pracodawcom o preferencyjnych warunkach tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;
 9. organizowanie imprez i zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, turnieje tenisa stołowego, zawodów łuczniczych, wyścigi na wózkach inwalidzkich oraz organizowanie rajdów samochodowych dla osób niepełnosprawnych;
 10. działania zmierzające do tworzenia infrastruktury rehabilitacyjnej, edukacyjnej i socjalnej, organizowanie ośrodków wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich rodzin, zachęcanie rad gmin do tworzenia ośrodków rehabilitacyjnych z funduszy odpowiednich instytucji przy istniejących ośrodkach zdrowia; tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej, zatrudnienia chronionego oraz wspieranie zatrudnienia i samo-zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy;
 11. pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym w zakupie i remoncie wózków inwalidzkich, wózków spalinowych,  pojazdów specjalnie oprzyrządowanych oraz specjalistycznego oprzyrządowania do pojazdów umożliwiających osobie niepełnosprawnej ich samodzielne prowadzenie, organizowanie zbiórek w/w sprzętu, udzielanie informacji o warsztatach instalujących oprzyrządowanie inwalidzkie, współpraca z  ośrodkami szkolenia kierowców w organizowaniu i finansowanie kursów prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych;
 12. działania zmierzające do znoszenia barier architektonicznych i komunikacyjnych, przedstawianie obiektów użyteczności publicznej niedostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych odnośnym władzom, pomoc i informowanie osób niepełnosprawnych co do możliwości korzystania z funduszy na likwidację barier w domach osób niepełnosprawnych;
 13. pomoc w zaspokojeniu potrzeb duchowych i religijnych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, współpraca z parafiami kościołów różnych wyznań.
 14. organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie na każdym poziomie kształcenia, w tym na poziomie wyższym; prowadzenie promocji i wspomaganie edukacji;
 15. organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla organizacji pozarządowych, szkół, urzędów i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz ich rodzinom, a także dla asystentów osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy służących pomocą osobom niepełnosprawnym, osobom należącym do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz ich rodzinom;
 16. organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań wykorzystujących nowe technologie informacyjne i telekomunikacyjne w aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, w tym w dziedzinie edukacji (edukacja na odległość) i zatrudnienia (forma pracy zdalnej, czyli telepraca);
 17. organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań mających na celu promocję i wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie;
 18. organizowanie, finansowanie, promowanie oraz prowadzenie działań z zakresu kultury i sztuki,
  w szczególności filmu, fotografii, poezji, prozy, muzyki, malarstwa, multimediów i innych nowatorskich form i metod prowadzenia działań kulturalnych;
 19. organizowanie, finansowanie i prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie.

§ 9.
Fundacja może współpracować z osobami prawnymi i osobami fizycznymi w kraju i za granicą dla realizacji celów statutowych Fundacji.

 

ROZDZIAŁ III. 
ORGANY FUNDACJI.

§ 10.
Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana w dalszej części niniejszego statutu Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części niniejszego statutu Zarządem.

§ 11.

 1. W żadnym przypadku nie można jednocześnie łączyć członkostwa w organach Fundacji.
 2. Osoby wchodzące w skład Rady nie mogą pozostawać z osobami wchodzącymi w skład Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej wyklucza z możliwości wchodzenia w skład Rady.

RADA FUNDACJI

§ 12.
Rada jest organem o uprawnieniach: inicjatywnych, opiniodawczych, kontrolnych oraz nadzorczych.

§ 13.

 1. Rada składa się od 2 do 12 osób.
 2. Pierwszy skład Rady, działający na podstawie niniejszego statutu powołuje jednomyślną uchwałą Zarząd Fundacji.
 3. Kolejne zmiany w składzie osobowym Rady dokonywane są przez Radę.
 4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 14.

 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.
 2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady zastępuje go Wiceprzewodniczący.
 3. Przewodniczący Rady może udzielić pełnomocnictwa Wiceprzewodniczącemu lub innemu członkowi Rady w zakresie pełnionej przez niego funkcji.
 4. Przewodniczący Rady w szczególności:
 5. ustala przedmiot, termin i miejsce posiedzeń Rady;
 6. przewodniczy posiedzeniom Rady;
 7. reprezentuje Radę na zewnątrz;
 8. inicjuje i organizuje prace Rady.

§ 15.

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy bądź
  na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu.
 3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Zarządu z głosem doradczym oraz prawem wypowiadania się w sprawach, nad którymi obraduje Rada.
 4. Decyzje Rady we wszystkich sprawach należących do jej kompetencji podejmowane są w formie uchwał.
 5. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności
  co najmniej połowy członków Rady, z wyjątkiem spraw uregulowanych odmiennie w pkt. 6 tego paragrafu.
 6. W sprawie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji Rada w formie uchwały podejmuje większością ¾ głosów w obecności co najmniej ¾ składu członków Rady.
 7. Każda osoby wchodząca w skład Rady ma w głosowaniu jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
 8. Tryb działania Rady określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 16.
Rada w szczególności:

 1. zatwierdza opracowane przez Zarząd roczne programy i wieloletnią strategię działania Fundacji
  oraz nadzoruje ich realizację;
 2. rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności Fundacji oraz udziela mu absolutorium;
 3. odwołuje Zarząd w przypadku nie udzielenia mu absolutorium i na jego miejsce powołuje nowy skład Zarządu;
 4. rozpatruje zmiany w składzie osobowym Zarządu na wniosek Zarządu;
 5. uchwala i zmienia Regulamin Rady;
 6. uchwala komunikaty i rezolucje związane z działalnością Fundacji;
 7. występuje do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
 8. wyraża opinie w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
 9. na wniosek Zarządu podejmuje uchwały w sprawie zmiany statutu lub połączenia z inną fundacją.

§ 17.

 1. Zmiany w składzie Rady mogą nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
 2. Odwołania członka Rady dokonuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący na skutek:
  1. permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady i nie uczestniczenia w posiedzeniach;
  2. trwałej utraty kontaktu z członkiem Rady trwająca ponad 1 rok;
  3. istotnego naruszenia postanowień statutu i nie realizowanie uchwał Rady;
  4. umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji;
  5. zaistnienie innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Rady.
 3. Nowych członków powołuje Rada na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję
  lub dla rozszerzenia składu Rady.

§ 18.

 1. Członkowie Rady Fundacji:
 2. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
  lub podległości służbowej,
 3. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
 5. Zarząd określa zasady zwrotu kosztów lub wynagrodzenia dla członków Rady z uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt 1, pkt 3).

ZARZĄD FUNDACJI

§ 19.

 1. Zarząd liczy od 2 do 6 osób.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona osoby pełniące funkcje: Prezesa i Wiceprezesa.
 3. Pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu pełnią funkcje Członka Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20.
Zarząd ma wszystkie i wyłączne kompetencje w zakresie zarządzania i reprezentowania Fundacji
i odpowiada przed Radą za realizację jej celów statutowych.

§ 21.
Zarząd w szczególności:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. opracowuje i uchwala roczne i wieloletnie plany i strategie działania Fundacji, uwzględniając wnioski Rady w tym zakresie;
 3. zarządza majątkiem i funduszami Fundacji;
 4. przyjmuje subwencje, darowizny, dotacje, spadki i zapisy;
 5. ustala regulamin Zarządu i biura Fundacji i ich zmiany;
 6. tworzy i likwiduje zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne, w tym decyduje o podjęciu lub zaprzestaniu działalności gospodarczej, jej formach i zakresie;
 7. powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze;
 8. prowadzi politykę kadrową w Fundacji, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia;
 9. konstytuuje skład osobowy Zarządu;
 10. przygotowuje i składa Radzie roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności Fundacji;
 11. może uczestniczyć w posiedzeniach Rady z głosem doradczym, z prawem wypowiadania się w sprawach, nad którymi obraduje Rada;
 12. występuje do Rady z wnioskiem dotyczącym zmiany w składzie osobowym Zarządu;
 13. zgłasza Radzie wniosek w sprawie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją, o utworzeniu oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

§ 22.

 1. Zarząd odbywa co najmniej cztery posiedzenia w ciągu roku kalendarzowego.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu
  lub przynajmniej dwóch innych Członków Zarządu.

§ 23.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu,
z wyjątkiem spraw uregulowanych odmiennie w postanowieniach niniejszego statutu.

§ 24.
Przy podejmowaniu uchwał Zarządu każdy członek Zarządu w głosowaniu ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa a podczas jego nieobecności głos Wiceprezesa Zarządu.

§ 25.

 1. Zmiany w składzie osobowym Zarządu dokonuje Rada na wniosek ¾ składu Zarządu, z wyjątkiem nie udzielenia przez Radę absolutorium, kiedy to Rada może odwołać skład całego Zarządu i powołać nowy skład Zarządu.
 2. Zmiany w składzie osobowym Zarządu mogą również nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji osoby wchodzącej w skład Zarządu, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
 3. Złożenie wniosku do Rady i odwołanie przez Radę osoby wchodzącej w skład Zarządu może nastąpić w przypadku:
 4. permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków i nie uczestniczenia w posiedzeniach;
 5. utraty kontaktu z osobą wchodzącą w skład Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
 6. istotnego naruszenia postanowień statutu i nie realizowanie uchwał Zarządu;
 7. umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji;
 8. zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Zarządu.

§ 26.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz czynności prawne Fundacji o charakterze rozporządzającym do kwoty zobowiązania nie przekraczającej wysokości 3-krotnego średniego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wymagają podpisu jednej osoby wchodzącej w skład Zarządu.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz czynności prawne Fundacji o charakterze rozporządzającym do kwoty zobowiązania przekraczającej
  wysokość 3-krotnego średniego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wymagają podpisu dwóch osób wchodzących w skład Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 3. Zarząd może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając ich umocowanie, w szczególności przez określenie czasu trwania i zakresu pełnomocnictwa.
 4. Pełnomocnictwo nie może dotyczyć spraw związanych z zatrudnianiem pracowników bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia.
 5. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 3 wymaga podjęcia uchwały w tej sprawie przez Zarząd oraz ustanowienia pełnomocnictwa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 27.
Do przyjmowania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważniony jest każda osoba wchodząca w skład Zarządu.

§ 28.
Fundatorzy Fundacji mogą wchodzić w skład organów Fundacji.

 

ROZDZIAŁ IV. 
MAJĄTEK FUNDACJI.

§ 29.
Majątkiem Fundacji są środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji i wynoszą 2.000 zł.

§ 30.
Majątek Fundacji stanowią środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe oraz inne środki finansowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 31.
Fundacja czerpie środki finansowe z:

 1. Darowizn, spadków, dotacji, zapisów i subwencji.
 2. Dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych.
 3. Dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych.
 4. Dywidendy z akcji i z udziałów.
 5. Odsetek od lokat kapitałowych, obligacji i innych papierów wartościowych.
 6. Działalności Fundacji, w szczególności uzyskane z dochody (nadwyżka przychodów nad kosztami)  działalności gospodarczej.

§ 32.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza
lub go odrzuca.

§ 33.

 1. Dochody Fundacji muszą być przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji.
 2. Fundacja wszelkie wpływy przeznacza na realizację celów statutowych. Zabrania się w szczególności:
 3. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 4. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 5. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
  niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 34.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.

 

ROZDZIAŁ V.
ZMIANA STATUTU.

§ 35.
Zmiana statutu nie może prowadzić do istotnych zmian w celach Fundacji i pozostawać w sprzeczności
z wolą Fundatorów.

§ 36.
Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada na wniosek Zarządu.

 

ROZDZIAŁ VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 37.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, jako działalność dodatkową
w stosunku do statutowej działalności pożytku publicznego.

 1. O podjęciu działalności gospodarczej, jej rodzaju i zakresie decyduje Zarząd Fundacji.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub przez wyodrębniony w jej strukturze pod względem finansowo - księgowym zakład gospodarczy.
 3. Postanowienie punktu 2 niniejszego paragrafu, nie uchybia możliwości prowadzenia działalności w formie spółek i innych podmiotów gospodarczych.
 4. Kierowanie działalnością gospodarczą Zarząd Fundacji może powierzyć jednemu spośród swoich członków lub innej osobie.
 5. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie wyodrębnionego zakładu Zarząd Fundacji udziela kierownikowi zakładu, który może być członkiem Zarządu lub innej osobie, pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych z bieżącym kierowaniem działalnością zakładu, określając granice umocowania z wyłączeniem spraw dotyczących zatrudniania pracowników.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania pracowników, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych w zakładzie gospodarczym należy wyłącznie do kompetencji Zarządu Fundacji.
 7. Osiągnięty przez Fundację cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) z działalności gospodarczej przeznacza są w całości na działalność statutową Fundacji.

§ 38.
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji (wg PKD) mogą być:

 1. 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
 2. 43 Roboty budowlane specjalistyczne;
 3. 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
 4. 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
 5. 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
 6. 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy;
 7. 55 Zakwaterowanie;
 8. 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
 9. 58 Działalność wydawnicza;
 10. 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 11. 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
 12. 63 Działalność usługowa w zakresie informacji;
 13. 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe;
 14. 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
 15. 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
 16. 72 Badania naukowe i prace rozwojowe;
 17. 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
 18. 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
 19. 78 Działalność związana z zatrudnieniem;
 20. 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
 21. 80 Działalność detektywistyczna i ochroniarska;
 22. 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;
 23. 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
 24. 85 Edukacja;
 25. 86 Opieka zdrowotna;
 26. 87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
 27. 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania;
 28. 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
 29. 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
 30. 94 Działalność organizacji członkowskich;
 31. 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego;
 32. 96 Pozostała  indywidualna działalność usługowa.

§ 39.
Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją
o podobnych celach działania.

§ 40.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę.

§ 41.
Rada przekazuje majątek pozostały po likwidacji Fundacji organizacjom bądź instytucjom o celach statutowych zbieżnych z celami statutowymi Fundacji.

§ 42.
Treść niniejszego statutu Fundacji przyjęta uchwałą Rady Fundacji nr 1/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.

§ 43.
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się decyzji właściwego Sądu Rejestrowego
o uchyleniu statutu z dnia 10 września 2009 roku i przyjęciu statutu w treści z dnia 14 stycznia 2011 r.