„Wspieranie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych" realizowanego na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach projektu systemowego "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"

Okres realizacji: czerwiec - grudzień 2011 r.

Źródło finansowania: EFS POKL, Działanie 7.1

Cel: udzielenie wsparcia 225 osobom niepełnosprawnym będących mieszkańcami Miasta Lublin: bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zapewnienie im warunków do integracji społecznej i zawodowej za pomocą 3 instrumentów aktywnej integracji.

Rezultaty:

- zwiększono samodzielność życiową osób niepełnosprawnych ułatwiając im wejście na rynek pracy oraz integrację ze społeczeństwem,

- podniesiono kluczowe kompetencje osobom niepełnosprawnym o charakterze zawodowym, umożliwiając im aktywizację zawodową,

- nastąpił wzrost świadomości prawnej osób niepełnosprawnych,

- nastąpiła poprawa kondycji zdrowotnej uczestników osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie 10-dniowych, wyjazdowych warsztatów rehabilitacyjno-szkoleniowych obejmujących program leczniczo-rehabilitacyjny, program integracyjno-rekreacyjno-sportowy oraz zajęcia szkoleniowo-warsztatowe, a także poprzez dodatkowe formy wsparcia takie jak: kursy, udzielanie informacji, specjalistyczne poradnictwo prawne i zawodowe udzielane w punkcie konsultacyjno-informacyjnym oraz impreza integracyjna kończąca zadanie.