„Podniesienie poziomu aktywności społecznej w każdej sferze życia społecznego osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami mieszkań chronionych przy ul. Ametystowej 22, w Lublinie"

Okres realizacji: październik - grudzień 2011 r.

Źródło finansowania: EFS POKL, Działanie 7.1

Cel: zwiększenie zdolności i szans dla 15 osób niepełnosprawnych w podejmowaniu przez nich zatrudnienia lub samodzielnej działalności gospodarczej oraz ich integracja ze społeczeństwem poprzez zmniejszenie lub wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez te osoby i ich rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych za pomocą 4 instrumentów aktywnej integracji.

Rezultaty:

- zwiększenie samodzielności życiowej, zdolności zawodowych i szans osób niepełnosprawnych w podejmowaniu przez nich zatrudnienia

- nastąpiło zmniejszenie lub wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby niepełnosprawne i ich rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych poprzez prowadzenie 10-dniowych, wyjazdowych warsztatów rehabilitacyjno-szkoleniowych obejmujących program leczniczo-rehabilitacyjny, program integracyjno-rekreacyjno-sportowy oraz zajęcia szkoleniowo-warsztatowe, kurs komputerowy, specjalistyczne poradnictwo prawne i zawodowe udzielane podczas stacjonarnych warsztatów aktywizacyjnych.